Česká verzeCZ Slovenská verziaSK Deutsche VersionDE TOPlist sobota 25.09.2021    
logo Humax Humax - Easy Digital Humax - Easy Digital

Manuály

Novinky


Naše adresa

Doporučujeme

Otázky a odpovede

Poznámka ku stiahnutiu Multi softwaru NTSC/PAL

V súčasnej dobe je k dispozícii nové Multi software NTSC/PAL pre IRCI-5400 a F1-ACE - pre jeho získanie kontaktujte Vašho predejcu HUMAX. Identifikáciou Vašho prijímača môžete prekontrolovať prostredníctvom ponuky "Status".
Prijímače HUMAX majú rôzne systémy identifikácie a to v závislosti na označení modelu a na štruktúre používaného hardwaru. V závislosti na identifikácii Vašho systému si môžete stiahnúť aplikovateľné software.
Venujte prosím pozornosť tomu, že po stiahnutí nového softwaru môže dôjsť ku zmene existujúcej identifikácie Vašho systému: Identifikácia 0016.xxxx prijímača IRCI-5400 bude zmenená na 0025.xxxx a identifikácia F1-ACE z pôvodnej identifikácie 0031.xxxx na 0073.xxxx. Znaky xxxx sú označované čísla 0000, 0200, 0400 alebo 0600.

NASTAVENIE PRIJÍMAČA

Dotaz: Datový prúd Dolby Digital (AC-3) (konektor SPDIF)
Odpověď: Odpoveď: Prijímače HUMAX ( len modely vybavené konektorom SPDIF) podporujú funkci výstupného datového prúdu Dolby Digital (označovaného jako AC-3) a umožňujú tak po prepojení výstupnej zásuvky SPDIF na zadnom panele prijímača s vstupnou zásuvkou zsilovača vybaveného dekodérom Dolby Digital ak užívate viackanálovú reprodukciu (5.1ch). Prijímače HUMAX podporujú len datový prúd Dolby Digital, pre jeho zpracovanie si uživatel musí dokúpiť dekodér Dolby Digital, ktorý neni súčásťou prijímačov HUMAX. Využitie viackanálového zvuku je možné len pokiaľ je prijímačom prijímaný zvukový doprovod obrazového signálu kódovaný v systéme Dolby Digital.

1. Káblom SPDIF (svetlovodný kabel) prepojte zásuvku SPIF na zadnej strane prijímača sa vstupnou zásuvkou zosilovača vybaveného dekodérom Dolby Digital.
2. Pokiaľ bude prijímaný program so zvukovým doprovodom kódovaným v systéme Dolby Digital rozsvietisa v pravom hornom rohu obrazovky na niekoľko sekúnd ikona Dolby (ikona zsstane po jej zhasnutí na obrazovke po celú dobu príjmu vybraného programu súčásťou informácie informačného okna).
3. Prepnete volbu "Dolby Digital On/Off" na "On".
Po prepnutí volby:
a) Bude vypnutý výstup audio zo zásuvok SCART a cinch prijímača.
b) Tlačítka VOLUME sa stanú nefunkčnými.
c) Tlačítko SOUNDTRACK sa stane nefunkčným pre výber ľavého / pravého kanálu.

Dotaz: Dotaz: Po zapnutí prijímača chyba napájanie.
Odpoveď: Prekontrolujte pripojenie kábblu sieťového prívodu prijímača do sieťovej zásuvky a zapnutí hlavného sieťového vypínača na zadnej strane prijímača (poloha "ON").

Dotaz: Na TV obrazovke nie je signál z prijímača.
Odpoveď: Pokiaľ používate kábel s konektormi SCART prekontrolujte jeho správne pripojenie k zásuvkám na zadnom panele receiveru a na zadnej strane televizora. Prekontrolujte tiež správne nastavenie televizora (prepnutie televizora na zpracovanie signálu z pripojených prístrojov popr. zároveň i výber použitej zásuvky).

Dotaz: Dobrý obraz, chýba zvuk
Odpoveď: Prekontrolujte, či prijímač popr. televizor nie sú umlčané (tlačítka MUTE popr. MUTING), u oboch prístrojov zároveň prekontrolujte nastavenie hlasitosti (tlačítka VOLUME).

Dotaz: Diaľkový ovládač nepracuje.
Odpoveď: Vymeňte v ovládači obe baterie za nové. Pri použití smerujte ovládač na predný panel prijímača.

Vyhľadávanie programov

Dotaz: Je možné automatické vyhľadávaní programov z družic Astra a Hotbird?
Odpoveď: Ano, je. Pre prepínanie antén popr. LNB smerovaných na tieto družice budete potrebovať prepínač DiSEqC 1.0. Pre vyhľadávanie použite volbu "LNB for Astra and Hotbird" (LNB pro Astru a Hotbird) ponuky "Automatic Search" (automatické vyhľadávanie).

Dotaz: Môžem použiť automatické vyhľadávanie programov z iných satelitov?
Odpoveď: Ano, môžete. Pokiaľ máte prijímač vybavený OAK môžete funkciu automatického vyhľadávania použiť rovnako i pre vyhľadávanie programov iných satelitov. Modely F1 / F1-CI / F1-VA a F1-VACI umožňujú len príjem satelitov Astra a Hotbird.

Dotaz: Môžem vyhľadať paket ručne?
Odpoveď: Prejdete do ponuky "Channel Search" (vyhľadávanie kanálov) a vyberte "Channel Search" (vyhľadávanie programov) alebo "Manual Search" (ručné vyhľadávanie). Zvoľte nastavenie antény ktorú chcete použiť a vložte kmitočet, polarizáciu, prenosovú rýchlosť a FEC požadovaného paketu a potom stlačte tlačítko OK na ovládači. Bude zahájené vyhľadávanie.

Dotaz: Pri pokuse o ručné vyhľadávanie je zobrazované hlásenie "No Signal" (chýba signál).
Odpoveď: Pokiaľ má program nízku prenosovú rýchlosť bude jeho vyhľadávanie vzhľadom k slabému signálu obtiažne. Zkúste "Advanced Search" (pokročilé vyhľadávanie) a vloženie hodnôt PID audio a video, vyskúšajte roknako i miernú zmenu kmitočtu a prekontrolujte správne nastavenie paraboly.

Aktualizácia softwaru

Dotaz: Aktualizácia softwaru funkcií QTA (stiahnutím aktualizovaného softwaru zo satelitu).
Odpoveď: Táto funkcia umožňuje priamú aktualizáciu softwaru prijímača zo satelitu bez použitia postupu sériového sťahovania. Funkciu možno použiť stiahnutím aktualizovaného softwaru z družic Astra, Sirius nebo Hispasat a to v závislosti na modeloch prijímačov:

- Sirius: VACI-5350, VA-OTV
- Hispasat: NA-FOX
- Astra: funkcia QTA umožňuje všetky modely OAK s výjimkou troch modelov.

Pre prijímané satelity a transpondéry je v pamäti každého prijímača uložená informácia pre stiahnutie aktualizovaného softwaru. Aktualizácia softwaru stiahnutím neni k dispozici kedykoľvek a pre všetky modely. Aktualizácia môže byť prevedená dvoma ďaľej popísanými spôsobmi a to len u modelov vybavených funkciou aktualizácie softwaru a to v prípade, kedy je na satelite dostupné softwarom novšej verzie než je software používaný prijímačom.

Prvou metódou aktualizácie softwaru prijímača je jej stiahnutie pri zapnutí prijímača. Pokiaľ bude pri zapnutí prijímača k dispozícii nový software budete na toto upozornenie následujúcimi hláseniami.

H/W Version: xx (xx, xxxx)    Verze hardware: xx (xx, xxxx)
S/W Version: MODEL xx.xx.xx   Verze software: model xx.xx.xx
HUMAX DOWNLOAD INFO DESCRIPTION Popis informace stažení software HUMAX
There is an available S/W.    K dispozici je software.
Do you want to upgrade it now?  Chcete je nyní aktualizovat?

Po stlačení tlačítka OK prebehne aktualizácia automaticky. Pre tento prípad aktualizácie musí byť aktualizácia stiahnutím nastavená u alternativy antény 1.

Druhou metódou aktualizacie softwaru je jeho ručné riadenie stiahnutia. Tento postup využijte v prípade, kedy informacia o stiahnutí softwaru neni súčásťou informacií alternativy antény 1. Postupne vyberte hlavnú ponuku ŕ Status ŕ Aktualizace softwaru a potom vyberte satelit poskytujúcí data k stiahnutiu. Tlačítkom OK potom zahájte vlastnú aktualizaciu.

Dotaz: Ako mám udržovať software môjho prijímača na najnovšom stave?
Odpoveď: Poslednú verziu softwaru možno stiahnúť z našej webové stránky alebo prostrednictvom HCSA. Software pre modely F1-VA a F1-VACI je k dispozicii len na HCSA.

Dotaz: Ako použiť novo stiahnutý súbor dat?
Odpoveď: Pokyny pre stiahnutie softwaru z Vašho PC do Vašho prijímača sú súčásťou sťahovaných informácií.

Dotaz: Model, identifikace systému (System ID) a funkcia IRD 2
Odpoveď: Prijímače HUMAX sú označované názvami modelov - každý z modelov môže byť v závislosti na používanom hardware identifikovaný rôznymi identifikáciami systému (System ID) - inými slovami identifikaciou sú označované rôzne hardwarové prevedenia rovnakých modelov prijímačov. Kontrolu identifikácie systému je možné previesť prostrednictvom volby "Status" (stav), je súčásťou informácie "Loader version". Identifikácia pozostáva zo skupiny 4 čísiel následovaných bodkou za ktorou sú uvedené ďaľšie čísla (4 alebo 5) napr.: H6.02 (0032.0400) Pokiaľ sú uvedené údaje u dvoch přijímačov rovnakého modelu rovnaké sú oba prijímače navzájom kompatibilné. U prijímačov - modelov IRCI 5400 sú napr. používáné 4 rôzne identifikacie systému co znamená 4 rôzné druhy používaného softwaru. Prenos dat z prijímača do prijímača je možné len medzi prijímačmi, označenými rovnakou identifikáciou - pri pokuse o datovú komunikáciu medzi prijímačmi s rôznou identifikáciou dôjde k chybe prenosu. Medzi prijímačmi rovnakého modelu s rôznou identifikáciou neni možná výmena dat.

Dotaz: Je možná výmena dat mezi dvoma prijímačmi?
Odpoveď: Ano, je. Postupujte podľa následujúcich pokynov:

1. Sériovým kablom prepojte oba prijímače.
2. Zapnete prijímač z ktorého chcete preniesť data do druhého prijímača. Druhý prijímač (pripojený k elektrické sieti) ponechejte vypnutý.
3. V ponuke zapnutého prijímača vyberte ponuku "STB Status".
4. Postupne stlačte červené, zelené, žlté, modré a biele tlačítko na ovládači.
5. V závislosti na type prenášaných dat použite následujúce číslicové tlačítka:
Pri požiadavke na prenos zavádzača (loader) stlačte tlačítko "1".
Pri požiadavke na prenos aplikačných dat stlačte tlačítko "2".
Pre prekopírovanie dat hlavnej ponuky (Main Menu) stlačte tlačítko "3".
Pre překopírovanie zoznamov paketov a kanálov stlačte tlačítko "4".

Chybové hlásenia pri prenosoch dat a odstranení ich príčin

V prípadě chyby prenosu dat môže byť na displeji prijímača zobrazené niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

E-HC/bC
Vadný blok záhlavia (CRC-16). Poškodenie softwaru behom jeho aktualizácie prostredníctvom internetu. Opakujte príjem softwaru a jeho prenos do druhého prijímača.

E-dC
Vadný blok dat (CRC-16). Poškodenie softwaru behom jeho aktualizacie prostrednictvom internetu. Opakujte príjem softwaru a jeho prenos do druhého prijímača.

E-Hn/bF
Neplatná verzia HDF. Ku vzniku tejto chyby môže dôjsť pri pokuse o stiahnutie softwaru Superset pre prijímač Non-Superset a naopak. Prekontrolujte model prijímača a označenie softwaru.

E-Id
Neplatná identifikacia systému. K vzniku tejto chyby môže dôjsť pri pokuse o prenos dat určených pre F1 do prijímača F1-CI. Prekontrolujte model prijímača a označenie softwaru.

E-AC
Nespravná aplikácia CRC-32. Stiahnite poslednú verziu aplikačného softwaru.

E-ut
Prrebehnutie stanoveného času vysielania alebo príjmu - problém datovej komunikácie medzi zdrojom a cieľom dat.
1. Prekontrolujte či sa jedná o komprimované alebo nekomprimované software a prekontrolujte použitie správnych nástrojov pre datovou komunikáciu.
2. Znížte rýchlosť datovej komunikácie a opakujte prenos dat.
3. Vypnite a potom opät zapnite prijímač, ktorý je zdrojom dat a opakujte prenos.
4. Resetujte počítač a zkúste opakovať.

E-Ad
Neplatná adresa - súbor záhlaví (hdf) s neplatnou adresou. V podobnom prípade prosíme o oznámenie chyby, vyčkajte na uvolnenie platnej adresy.

E-Ao
Neplatná adresa pre upload (odlišný ofset) - pri prevode binárného súboru na súbor hdf došlo k chybe. Prosíme o oznámenie chyby, vyčkajte na novú verziu súboru.

E-Ft
Uplynutie stanoveného času pre rýchlu vymazateľnú pamaäť prijímača (Flash) - je možná jej porucha. Ak sa bude jav opakovať je nutná jej výmena.

E-It/Et
Uplynutie stanoveného času pre EEPROM - je možná jej porucha. Skúste opakovať prenos dat, ak sa bude porucha opakovať vymeňte EEPROM.

E-FE
Porucha porovnaní dat po ich zápise do rýchlo vymazateľnej pamäti (Flash) - je možná jej porucha. Vymeňte hlavnú dosku prijímača (CPU Board).

E-HF
Neplatný formát hdf - vadný súbor hdf. Prosíme o oznámenie chyby, vyčkejte na výjdenie novej verzie programu.

E-Fn
Porucha rýchlo vymazateľnej pamäti, je nutná jej výmena. Vymeňte hlavnú dosku.

E-AS
Nesprávna veľkosť aplikácie. Prekontrolujte špecifikáciu verzie softwaru a špecifikáciu hardware prijímača.
Humax.cz


Humax