Česká verzeCZ Slovenská verziaSK Deutsche VersionDE TOPlist úterý 29.11.2022    
logo Humax Humax - Easy Digital Humax - Easy Digital

Manuály

Aktuality

Novinky


Naše adresa

Doporučujeme

Otázky a odpovědi

Poznámka ke stažení Multi software NTSC/PAL

V současné době je k dispozici nové Multi software NTSC/PAL pro IRCI-5400 a F1-ACE - pro jeho získání kontaktujte Vašeho prodejce HUMAX. Identifikaci Vašeho přijímače můžete překontrolovat prostřednictvím nabídky "Status".
Přijímače HUMAX mají různé systémy identifikace a to v závislosti na označení modelu a na struktuře používaného hardware. V závislosti na identifikaci Vašeho systému si můžete stáhnout aplikovatelné software.
Věnujte prosím pozornost tomu, že po stažení nového software může dojít ke změně existující identifikace Vašeho systému: Identifikace 0016.xxxx přijímače IRCI-5400 bude změněna na 0025.xxxx a identifikace F1-ACE z původní identifikace 0031.xxxx na 0073.xxxx. Znaky xxxx jsou označována čísla 0000, 0200, 0400 nebo 0600.

NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE

Dotaz: Datový proud Dolby Digital (AC-3) (konektor SPDIF)
Odpověď: Přijímače HUMAX (pouze jen modely vybavené konektorem SPDIF) podporují funkci výstupního datového proudu Dolby Digital (označovaného jako AC-3) a umožňují tak po propojení výstupní zásuvky SPDIF na zadním panelu přijímače se vstupní zásuvkou zesilovače vybaveného dekodérem Dolby Digital uživateli vícekanálovou reprodukci (5.1ch). Přijímače HUMAX podporují pouze jen datový proud Dolby Digital, pro jeho zpracování si uživatel musí dokoupit dekodér Dolby Digital, který není součástí přijímačů HUMAX. Využití vícekanálového zvuku je možné pouze jen pokud je přijímačem přijímán zvukový doprovod obrazového signálu kódovaný v systému Dolby Digital.

1. Kabelem SPDIF (světlovodný kabel) propojte zásuvku SPIF na zadní straně přijímače se vstupní zásuvkou zesilovače vybaveného dekodérem Dolby Digital.
2. Pokud bude přijímán program se zvukovým doprovodem kódovaným v systému Dolby Digital rozsvítí se v pravém horním rohu obrazovky na několik sekund ikona Dolby (ikona zůstane po jejím zhasnutí na obrazovce po celou dobu příjmu vybraného programu součástí informace informačního okna).
3. Přepněte volbu "Dolby Digital On/Off" na "On".
Po přepnutí volby:
a) Bude vypnut výstup audio ze zásuvek SCART a cinch přijímače.
b) Tlačítka VOLUME se stanou nefunkčními.
c) Tlačítko SOUNDTRACK se stane nefunkčním pro výběr levého / pravého kanálu.

Dotaz: Po zapnutí přijímače chybí napájení.
Odpověď: Překontrolujte připojení kabelu síťového přívodu přijímače do síťové zásuvky a zapnutí hlavního síťového vypínače na zadní straně přijímače (poloha "ON").

Dotaz: Na TV obrazovce není signál z přijímače.
Odpověď: Pokud používáte kabel s konektory SCART překontrolujte jeho správné připojení k zásuvkám na zadním panelu receiveru a na zadní straně televizoru. Překontrolujte rovněž správné nastavení televizoru (přepnutí televizoru na zpracování signálu z připojených přístrojů popř. rovněž i výběr použité zásuvky).

Dotaz: Dobrý obraz, chybí zvuk
Odpověď: Překontrolujte, zda přijímač popř. televizor nejsou umlčeny (tlačítka MUTE popř. MUTING), u obou přístrojů rovněž překontrolujte nastavení hlasitosti (tlačítka VOLUME).

Dotaz: Dálkový ovladač nepracuje.
Odpověď: Vyměňte v ovladači obě baterie za nové. Při použití směrujte ovladač na přední panel přijímače.

Vyhledávání programů

Dotaz: Je možné automatické vyhledávání programů z družic Astra a Hotbird?
Odpověď: Ano, je. Pro přepínání antén popř. LNB směrovaných na tyto družice budete potřebovat přepínač DiSEqC 1.0. Pro vyhledávání použijte volbu "LNB for Astra and Hotbird" (LNB pro Astru a Hotbird) nabídky "Automatic Search" (automatické vyhledávání).

Dotaz: Mohu použít automatické vyhledávání programů z jiných satelitů?
Odpověď: Ano, můžete. Pokud máte přijímač vybavený OAK můžete funkci automatického vyhledávání použít rovněž i pro vyhledávání programů jiných satelitů. Modely F1 / F1-CI / F1-VA a F1-VACI umožňují pouze jen příjem satelitů Astra a Hotbird.

Dotaz: Mohu vyhledat paket ručně?
Odpověď: Přejděte do nabídky "Channel Search" (vyhledávání kanálů) a vyberte "Channel Search" (vyhledávání programů) nebo "Manual Search" (ruční vyhledávání). Zvolte nastavení antény kterou chcete použít a vložte kmitočet, polarizaci, přenosovou rychlost a FEC požadovaného paketu a potom stlačte tlačítko OK na ovladači. Bude zahájeno vyhledávání.

Dotaz: Při pokusu o ruční vyhledávání je zobrazováno hlášení "No Signal" (chybí signál).
Odpověď: Pokud má program nízkou přenosovou rychlost bude jeho vyhledání vzhledem ke slabému signálu obtížné. Zkuste "Advanced Search" (pokročilé vyhledávání) a vložení hodnot PID audio a video, vyzkoušejte rovněž i mírnou změnu kmitočtu a překontrolujte správné nastavení paraboly.

Aktualizace software

Dotaz: Aktualizace software funkcí QTA (stažením aktualizovaného software ze satelitu).
Odpověď: Tato funkce umožňuje přímou aktualizaci software přijímače ze satelitu bez použití postupu sériového stahování. Funkci lze použít stažením aktualizovaného software z družic Astra, Sirius nebo Hispasat a to v závislosti na modelech přijímačů:

- Sirius: VACI-5350, VA-OTV
- Hispasat: NA-FOX
- Astra: funkci QTA umožňují všechny modely OAK s výjimkou tří modelů.

Pro přijímané satelity a transpondéry je v paměti každého přijímače uložena informace pro stažení aktualizovaného software. Aktualizace software stažením není k dispozici kdykoliv a pro všechny modely. Aktualizace může být provedena dvěma dále popsanými způsoby a to pouze jen u modelů vybavených funkcí aktualizace software a to v případě, kdy je na satelitu dostupné software novější verze než je software používané přijímačem.

První metodou aktualizace software přijímače je její stažení při zapnutí přijímače. Pokud bude při zapnutí přijímače k dispozici nové software budete na toto upozorněni následujícími hlášeními.

H/W Version: xx (xx, xxxx)    Verze hardware: xx (xx, xxxx)
S/W Version: MODEL xx.xx.xx   Verze software: model xx.xx.xx
HUMAX DOWNLOAD INFO DESCRIPTION Popis informace stažení software HUMAX
There is an available S/W.    K dispozici je software.
Do you want to upgrade it now?  Chcete je nyní aktualizovat?

Po stlačení tlačítka OK proběhne aktualizace automaticky. Pro tento případ aktualizace musí být aktualizace stažením nastavena u alternativy antény 1.

Druhou metodou aktualizace software je jeho ručně řízení stažení. Tento postup využijte v případě, kdy informace o stažení software není součástí informací alternativy antény 1. Postupně vyberte hlavní nabídku ŕ Status ŕ Aktualizace software a potom vyberte satelit poskytující data ke stažení. Tlačítkem OK potom zahajte vlastní aktualizaci.

Dotaz: Jak mám udržovat software mého přijímače na nejnovějším stavu?
Odpověď: Poslední verze software lze stáhnout z naší webové stránky nebo prostřednictvím HCSA. Software pro modely F1-VA a F1-VACI je k dispozici pouze jen na HCSA.

Dotaz: Jak použít nově stažený soubor dat?
Odpověď: Pokyny pro stažení software z Vašeho PC do Vašeho přijímače jsou součástí stahovaných informací.

Dotaz: Model, identifikace systému (System ID) a funkce IRD 2
Odpověď: Přijímače HUMAX jsou označovány názvy modelů - každý z modelů může být v závislosti na používaném hardware identifikován různými identifikacemi systému (System ID) - jinými slovy identifikací jsou označována různá hardwarová provedení stejných modelů přijímačů. Kontrolu identifikace systému lze provést prostřednictvím volby "Status" (stav), je součástí informace "Loader version". Identifikace sestává ze skupiny 4 čísel následovaných tečkou za kterou jsou uvedeny další čísla (4 nebo 5) např.: H6.02 (0032.0400) Pokud jsou uvedené údaje u dvou přijímačů stejného modelu shodné jsou oba přijímače navzájem kompatibilní. U přijímačů - modelů IRCI 5400 jsou např. používány 4 různé identifikace systému což znamená 4 různé druhy používaného software. Přenos dat z přijímače do přijímače je možný pouze jen mezi přijímači, označenými stejnou identifikací - při pokusu o datovou komunikaci mezi přijímači s různou identifikací dojde k chybě přenosu. Mezi přijímači stejného modelu s různou identifikací není možná výměna dat.

Dotaz: Je možná výměna dat mezi dvěma přijímači?
Odpověď: Ano, je. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Sériovým kabelem propojte oba přijímače.
2. Zapněte přijímač ze kterého chcete přenést data do druhého přijímače. Druhý přijímač (připojený k elektrické síti) ponechejte vypnutý.
3. V nabídce zapnutého přijímače vyberte nabídku "STB Status".
4. Postupně stlačte červené, zelené, žluté, modré a bílé tlačítko na ovladači.
5. V závislosti na typu přenášených dat použijte následující číslicová tlačítka:
Při požadavku na přenos zaváděče (loader) stlačte tlačítko "1".
Při požadavku na přenos aplikačních dat stlačte tlačítko "2".
Pro překopírování dat hlavní nabídky (Main Menu) stlačte tlačítko "3".
Pro překopírování seznamů paketů a kanálů stlačte tlačítko "4".

Chybová hlášení při přenosech dat a odstranění jejich příčin

V případě chyby přenosu dat může být na displeji přijímače zobrazeno některé z následujících chybových hlášení:

E-HC/bC
Vadný blok záhlaví (CRC-16). Poškození software během jeho aktualizace prostřednictvím internetu. Opakujte příjem software a jeho přenos do druhého přijímače.

E-dC
Vadný blok dat (CRC-16). Poškození software během jeho aktualizace prostřednictvím internetu. Opakujte příjem software a jeho přenos do druhého přijímače.

E-Hn/bF
Neplatná verze HDF. Ke vzniku této chyby může dojít při pokusu o stažení software Superset pro přijímač Non-Superset a naopak. Překontrolujte model přijímače a označení software.

E-Id
Neplatná identifikace systému. Ke vzniku této chyby může dojít při pokusu o přenos dat určených pro F1 do přijímače F1-CI. Překontrolujte model přijímače a označení software.

E-AC
Nesprávná aplikace CRC-32. Stáhněte poslední verzi aplikačního software.

E-ut
Proběhnutí stanoveného času vysílání nebo příjmu - problém datové komunikace mezi zdrojem a cílem dat.
1. Překontrolujte zda se jedná o komprimované nebo nekomprimované software a překontrolujte použití správných nástrojů pro datovou komunikaci.
2. Snižte rychlost datové komunikace a opakujte přenos dat.
3. Vypněte a poté opět zapněte přijímač, který je zdrojem dat a opakujte přenos.
4. Resetujte počítač a zkuste opakovat.

E-Ad
Neplatná adresa - soubor záhlaví (hdf) s neplatnou adresou. V podobném případě prosíme o oznámení chyby, vyčkejte na uvolnění platné adresy.

E-Ao
Neplatná adresa pro upload (odlišný ofset) - při převodu binárního souboru na soubor hdf došlo k chybě. Prosíme o oznámení chyby, vyčkejte na novou verzi souboru.

E-Ft
Uplynutí stanoveného času pro rychlou vymazatelnou paměť přijímače (Flash) - je možná její porucha. Bude-li se jev opakovat je nutná její výměna.

E-It/Et
Uplynutí stanoveného času pro EEPROM - je možná její porucha. Zkuste opakovat přenos dat, bude-li se závada opakovat vyměňte EEPROM.

E-FE
Porucha porovnání dat po jejich zápise do rychle vymazatelné paměti (Flash) - je možná její porucha. Vyměňte hlavní desku přijímače (CPU Board).

E-HF
Neplatný formát hdf - vadný soubor hdf. Prosíme o oznámení chyby, vyčkejte na vyjití nové verze programu.

E-Fn
Porucha rychle vymazatelné paměti, je nutná její výměna. Vyměňte hlavní desku.

E-AS
Nesprávná velkost aplikace. Překontrolujte specifikace verze software a specifikaci hardware přijímače.
Humax.cz


Humax